Klauzula informacyjna ogólna

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hol-Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli 05-506, ul. Jedności 10A.

2. Hol-Trade Sp. z o.o. powołała inspektora ochrony danych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@dieta-cambridge.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 art. 6 ust 1 pkt a/b/f oraz art. 9 ust. 2 lit. a.

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Kontakt z Tobą poprzez formularz
 • imię
 • adres e-mail i/lub telefon
 • miejscowość
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie lub za pośrednictwem dostępnych formularzy.
Kontakt z Tobą poprzez Czater.pl
 • imię
 • email
 • adres IP
 • rodzaj przeglądarki internetowej
 • wykorzystywanej do przeglądania strony
 • data i godzina wizyt na stronie
 • przybliżona lokalizacja
 • odwiedzone podstrony
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz
Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas poprzez komunikator.
Założenie konta klienta
w celu odbycia konsultacji oraz nabycia produktów diety
 • imię i nazwisko
 • telefon
 • email
 • hasło
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do
zawarcia umowy, w tym przypadku będzie to realizacja usługi dietetycznej.
Konsultacja dietetyczna
 • karta zdrowia (określone w Karcie Zdrowia dane medyczne i biometryczne)
 • data konsultacji
 • godzina konsultacji
 • imię i nazwisko (ewentualnie nickname w przypadku konsultacji online)
 • notatki z konsultacji do dokumentacji wewnętrznej (widzi tylko
 • upoważniony personel - komunikacja wewnętrzna)
 • zalecenia z konsultacji (widzi zarówno klient jak i upoważniony personel)
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. a RODO, które pozwala na przetwarzanie niezbędnych danych osobowych na podstawie udzielonej zgody, w tym przypadku w celu realizacji usługi dietetycznej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym przypadku stanowi realizacja usługi dietetycznej.
Składanie zamówienia
 • imię i nazwisko
 • ewentualnie nazwa firmy i NIP
 • (w przypadku jeśli ma zostać wystawiona faktura)
 • adres rozliczeniowy
 • adres do wysyłki
 • nr telefonu
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym przypadku stanowi realizacja usługi dietetycznej.
Wypełnienia przez klienta
„ankiety jakości”
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • przedmiot ankiety
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka
realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym
przypadku interesem Spółki jest pozyskanie informacji o jakości obsługi.
Przesyłanie powiadomień email
 • nazwa użytkownika
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka
realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym
przypadku interesem Spółki jest informowanie klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi oraz o realizacji usługi dietetycznej.
Ustalenie, dochodzenie lub
obrona przed roszczeniami
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres użytkownika, ewentualnie
 • adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany
 • przedmiot sprawy
 • nr zamówienia
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka
realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym
przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić
lub bronić się przed roszczeniami.
Cel analityczny
 • data i godzina odwiedzin strony
 • rodzaj systemu operacyjnego
 • przybliżona lokalizacja
 • rodzaj przeglądarki internetowej
 • wykorzystywanej do przeglądania strony
 • odwiedzone podstrony
 • źródło odwiedzin
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Spółka
realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym
przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej.
Wykorzystanie cookies
 • informacje zawarte w plikach cookies

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, w tym przypadku przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na
wykorzystanie cookies.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą następujące podmioty:

a/ Firma kurierska UPS i/lub Poczta Polska S.A. w celu realizacji usługi dla klienta, Tpay do celów realizacji płatności.

b/ Usługodawcy wykonywujący usługi w imieniu i na zlecenie Hol-Trade Sp. z o.o., tacy jak firmy informatyczne obsługujące kampanie e-mailingowe, kampanie sms, konkursy organizowane poprzez fanpaga Spółki i strony internetowe Spółki Hol-Trade.

c/ Producent Diety 1:1 z siedzibą w Wielkiej Brytanii (Cambridge Weight Plan Limited. Stafford House, 10 Brakey Road, Corby, Northants NN17 5LU), jednak tylko i wyłącznie w przypadku zgłoszenia dobrowolnego uczestnictwa Pani/Pana w międzynarodowych konkursach organizowanych zarówno dla Kontrahentów Spółki jak i ich Klientów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt 4, podpunkt c/. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

6. Pani/Pana dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami nie będą przechowywane „w nieskończoność”, lecz przez okres, który jest potrzebny do osiągnięcia ustalonego celu.

Dane osobowe przetwarzamy przez okres:

- do czasu wycofania zgody przez klienta – w odniesieniu do danych osobowych, na których przetwarzanie została wyrażona zgoda,

- 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

- do czasu zdezaktualizowania się nie dłużej niż przez 5 lat – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów realizacji usługi dietetycznej.

Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

a/ dostępu do swoich danych osobowych,

b/ sprostowania swoich danych osobowych,

c/ usunięcia swoich danych osobowych,

d/ ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e/ cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych jeżeli uprzednio wyraził(a) Pan/Pani taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pana/Pani danych odbywa się na jej podstawie,

f/ przenoszenia swoich danych osobowych,

g/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

a/ istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub

b/ istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu:

a) przystąpienia do Programu Diety 1:1 by Cambridge Weight Plan oraz realizacji usług dietetycznych. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skorzystania z Programu Diety 1:1.

b) skontaktowania się z nami.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) tak, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje. Może się zdarzyć, że w przypadku przetwarzania danych w oparciu o „cookies” (ciasteczka) Pani/Pana dane mogą być przetwarzanie w sposób zautomatyzowany, jednak jedynie w celu realizacji usług marketingowych.